อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีความห่วงใยชุมชนและสังคมโดยรอบเสมอมา ทั้งนี้ได้มีการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและนำความเจริญสู่สังคม ในด้านของการให้ทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์การเรียน/การกีฬา ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทำนุบำรุงศาสนาแก่ศาสนสถานในบริเวณใกล้เคียงและในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นละออง , น้ำเสีย มลภาวะต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ทั้งหมดนี้ถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อที่จะสามารถยืนหยัดไปกับชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยและใส่ใจดูแลพนักงาน เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานในบริษัทฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคง เปิดโอกาสและรับฟังทุก ๆ ความคิดเห็นของพนักงานทุกคน บริหารงานอย่างโปร่งใส
บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
51 หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3624 0888
โทรสาร : +66 (0) 3624 0850

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

    ติดต่อเรา