แผนผังองค์กร
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์กรนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้วางโครงสร้างขององค์กรออกตามหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย

Research and Development : มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีต และวัสดุทนไฟ
Analytical and Testing Lab : มีหน้าที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ทดสอบปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ต่างๆจากงานวิจัย
Administration and Human Resources: มีหน้าที่ดูแลงานบริหารทั่วไปและการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
51 หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3624 0888
โทรสาร : +66 (0) 3624 0850

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

    ติดต่อเรา