ร่วมงานกับเรา
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเราถือว่าทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท เพื่อการนี้บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเจริญเติบโตขององค์กรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น การส่งพนักงานเข้าอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น โดยบริษัทฯมีความมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
51 หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3624 0888
โทรสาร : +66 (0) 3624 0850

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

    ติดต่อเรา