ความร่วมมือ
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัด ได้พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรต่างๆทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำวิจัยร่วมกันและการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆและช่วยให้การงานวิจัยสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยในอนาคตความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศไทยเองและจากทั่วโลกจะมีมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
51 หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ : +66 (0) 3624 0888
โทรสาร : +66 (0) 3624 0850

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

    ติดต่อเรา